Vedtekter for Innlandet Døveforening

 

§1 Navn

Innlandet Døveforening er en sammenslutning av døve og hørselshemmede i Hedmark og Oppland fylker.

Denne foreningen er en fusjon av tidligere Hedmark Døveforening, stiftet 26. desember 1926 og Oppland Døveforening,

stiftet 6. desember 1981, der det nye fellesnavnet ble vedtatt på de respektive foreningers årsmøter 13. mars 2010 og

endelig på  den nye foreningens første årsmøte samme dag med den eldst dato som gjeldende stiftelsedato.

Innlandet Døveforening er tilsluttet Norges Døveforbund og har status som fylkeslag så lenge det ikke er flere enn en

døveforening i Hedmark og Oppland fylker.


Historisk ble den første foreningen stiftet under navnet Hamar Kristelige døveforening, som siden fikk følgende navn:

Hamar og Omland døveforening, Hedmark Døveforening, Hedmark og Oppland Døveforening, der Oppland Døveforening

tilslutt skilte seg ut og stiftet sin egen forening.

 

§ 2 Formål

Innlandet Døveforenings fremste oppgave er å virke til beste for de døve/hørselshemmede og representere deres interesser over

myndighetene og samfunnet for øvrig i kommuner hjemmehørende i Hedmark og Oppland fylker.

Dette søkes oppnådd gjennom allsidig kulturell virksomhet og sosial omsorg i størst mulig utstrekning.

Kontakten med døve/hørselshemmede søkes styrket gjennom regelmessige sammenkomster, stevner, besøk og web.

 

§ 3 Medlemsskap

Som medlem kan opptas enhver person som vil støtte Norges Døveforbunds formål. Medlemskap i NDF gir automatisk

medlemskap i forbundets nærmeste lokallag.

 

§ 4 Æresmedlemskap

Styret kan med 2/3 flertall utnevnte  til æremedlemmer personer/medlemmer som ved oppfrende innsats eller på annen måte

ha gjort seg fortjent av foreningen.

Æremedlemmer er fritatt for medlemskontingent,¨men, beholder sin stemmerett.

 

§ 5 Medlemskontigent

Medlemskontingenten, som også er forbundskontingent, fastsettes av NDF`s landsmøte og innkreves direkte fra NDF de enkelte

medlemmer etter informasjon fra lokallagene. Forbundet kvitterer i form av medlemskort som  gir medlemsfordeler i alle lokallagene,

Døves Tidskrift og andre fordeler.

Norges Døveforbund sentralt sender medlemsliste til Innlandet Døveforening med godkjente medlemmer.

 

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til landsmøter, landsråd, seminarer

og andre arrangementer.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til landsmøter, landsråd,

seminarer og arrangementer. Medlem som skylder kontingent for mer enn et år, kan av styret strykes som medlem i foreningen.

Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra foreningens side (automatisk).

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 7 Årsmøtet

Døveforeningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene ved rundskriv, i Døves Tidskrift, Tekst-TV

og på foreningens internettside.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste og andre nødvendige

saksdokumenter med forslag bør være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan også invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter opp et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer.

Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på kunngjort saksliste.

Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøte vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

 

§ 8 Gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet ledes av årsmøtevalgt leder og behøver ikke være medlem av foreningen. Referat fra årsmøtet utføres av valgt referent

med 2 underskrivere. Referenten behøver også ikke være medlem av foreningen.

 

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  • Godkjenne de stemmeberettige
  • Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden
  • Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  • Behandle døveforeningens årsberetning, herunder også gruppeårsberetninger
  • Behandle døveforeningens regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag og saker
  • Behandle døveforeningens organisasjonsplan
  • Vedta døveforeningens budsjett
  • Foreta valg av styre: 
A) Leder for 1 år B) 4 styremedlemmer for 2 år, men ved krise kan det velges spesielt sekretær og kasserer for 1 år. Ved valg skal alltid et nytt styre vekselvis bestå av ikke valgte og nyvalgte styremedlemmer. 
C) 2 varamedlemmer.  
D) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt  organisasjonsplan for 1 år. E) 2 revisorer for 1 år. 
F) Representanter til landsmøter, landsråd etc. Om nødvendig kan årsmøtet gi styret myndighet til selv å velge representanter. 
G) Valgkomte med 3 medlemmer og 1 varamann.                                                  

 

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Alle valg skal være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn et forslag eller når det fremmes krav om det.

Ved skriftlig valg enkeltvis, kan bare foreslåtte kandidater føres på stemmeseddelen.

Stemmesedler som er blanke, eller ikke inneholder de foreslåtte kandidatene telles ikke.

 

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i døveforeningen innkalles av døveforeningens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) vedtak på årsmøte i døveforeningen

b) vedtak i styret i døveforeningen

c) skriftlig krav fra 1/3 av døveforeningens medlemmer.

 

Ekstraordinært årsmøte i døveforeningen kan bare behandle saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet,

men, kan ikke vedta lovendringer eller omgjøre viktige årsmøtevedtak.

 

§ 12 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det ønskelig eller når minst 10 medlemmer ønsker det. Det innkalles med 14 dagers varsel ,

når viktig informasjon skal gis eller behandle saker som ikke kreves årsmøte eller ekstraordinært årsmøte for å behandle.

Utenom dette, er medlemsmøtene først og fremst av orienterende art og grunnlag for sosialt samvær, og kan derfor ellers bestemmes

i god tid på forhånd, ved oppsett av terminlister.

 

§ 13 Foreningens styre

Døveforeningen ledes og forpliktes av et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer, der alle har møteplikt.

Styret konstituerer seg senest 14 dager eter årsmøtet. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Vedtak  fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret er foreningens høyste myndighet mellom årsmøtene og medlemsmøtene og skal påse at lover blir overholdt og at årsmøtevedtak

blir gjennomført. Det er foreningens ansikt utad, sørge for å i vareta foreningens og medlemmenes interesser, samt holde ro og orden.

Lederen innkaller til styremøte når det er påkrevet eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Lederen leder og representerer foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmene mellom styremøter og medlemsmøter,

hvis annet ikke er bestemt (årsmøtevedtak).

Nestlederen fungerer som leder i dennes fravær, Sekretæren skal føre protokoll for alle møter hvor det i denne lov ikke er bestemt noe annet.

Sekretæren skal i samråd med lederen føre også korrespondansen (papirpost og e-post.

Kassereren har ansvaret for det generelle regnskapet, der vanlig regnskapsførsel kan overlates til andre utenfor foreningen.

Utbetalinger skal forelegges lederen for anvisning.

Regnskapet skal følge kalenderår og avsluttes pr. 30.12 og revideres før det framlegges i god tid for årsmøtet.

Kassereren fører også nøye medlemsoversikt og at den til enhver tid er a ajour.

Revisorene har rett og plikt til å se over regnskapet når det er behov for det.

 

§ 14 Lovendringer

Lovendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall og som må være oppført som egen sak på sakslisten.

Endringsforslag må være hos styret senest 4 uker for årsmøtet.

 

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av døveforeningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med ¾ flertall. Dessuten må vedtaket gjentas

med ¾ flertall på et ekstraordinært årsmøte 4 uker senere.

I tilfelle oppløsning av foreningen, tilfaller alle verdier Norges Døveforbund for særskilt forvaltning i 10- ti- år.

Blir det i dette tidsrom stiftet ny døveforening i samme distrikt og denne blir opptatt som medlem i Norges Døveforbund, skal nevnte

verdier overføres denne nye døveforeningen. I motsatt fall disponeres verdiene fritt av døveforbundet etter denne 10 års perioden,

men, fortrinnsvis til beste for hørselshemmede i Hedmark fylke og Oppland Fylke så vidt mulig i samvær med midlenes opprinnelige formål.

I nevnte 10 års periode skal tilsynet med foreningens verdier føres av et utvalg på 3 medlemmer, hvor av 2 er oppnevnt av den opprinnelige

foreningen og 1 medlem av forbundsstyret I Norges Døveforbund.